CSRD

CSRD: wat is het en hoe beïnvloedt het ons?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese richtlijn die sinds 5 januari 2023 van kracht is en grote bedrijven verplicht om vanaf 2024 uitgebreider te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. De richtlijn vervangt de bestaande richtlijn voor niet-financiële rapportage (NFRD) en breidt het aantal onderhevige bedrijven sterk uit van 12.000 naar 50.000.

Wat er precies in de rapportering moet staan, wordt per thema bepaald door de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze standaarden zijn op 22 december 2023 door de Europese Commissie gepubliceerd en zijn sinds 1 januari 2024 van kracht. Op die manier kunnen Europese ondernemingen beter met elkaar vergeleken en gemonitord worden op vlak van duurzaamheid.

Op welke bedrijven heeft CSRD betrekking?

De volgende categorieën van ondernemingen zullen moeten voldoen aan de CSRD-rapportagevereisten:

Beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie

Dit omvat niet alleen grote ondernemingen maar ook kmo’s, en geldt ook voor niet-EU-ondernemingen die genoteerd zijn op Europese beurzen.

Grote ondernemingen

Dit zijn ondernemingen die gedurende 2 opeenvolgende boekjaren minstens 2 van de 3 volgende criteria overschrijden:

 • € 25 miljoen balanstotaal
 • € 50 miljoen netto-omzet
 • gemiddeld 250 werknemers, deze categorie omvat ook dochterondernemingen van niet-EU-moederondernemingen

Ondernemingen buiten de Europese Unie

Deze moeten voldoen aan de dubbele voorwaarde:

 • een netto-omzet van meer dan € 150 miljoen in de EU (voor elk van de laatste 2 opeenvolgende jaren)
 • minstens 1 grote of in de EU beursgenoteerde dochteronderneming hebben of een EU-kantoor met een omzet van minimum € 40 miljoen in het vorige boekjaar

Wat moet er gerapporteerd worden?

Bedrijven moeten algemene informatie publiceren over welke strategie, bedrijfsmodellen, organisatie en bestuur ze implementeren richting klimaatneutrale economie. Ook de manier waarop ze diverse stakeholders, gaande van financiële spelers, tot medewerkers, klanten, ngo’s, buurtbewoners,… betrekken bij de totstandkoming van hun duurzame strategie, moet gedetailleerd beschreven worden.

De kern van het rapport is de duurzaamheidsinformatie, die rond drie thema’s gestructureerd moet worden: milieu, sociaal en bestuur beter bekend als: ESG, Environment, Social en Governance.

Om bedrijven op een gestandaardiseerde manier te laten rapporteren, heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) drafts voor twaalf technische standaarden opgesteld: de European Sustainability Reporting Standards. Die maken het makkelijker om de CSRD te interpreteren en toe te passen en zorgen ervoor dat de gegevens controleerbaar en vergelijkbaar zijn.

Hieronder een overzicht van de 12 ESRS standaarden:

ESRS standaarden

Bron: www.boc-group.com/en/blog/grc/answering-all-the-questions-about-esrs/

De CSRD stelt duidelijke eisen over hoe en wat gerapporteerd moet worden. Hieronder een aantal concepten die moeten worden opgenomen in de rapportage:

 • Terug- en vooruitblik: ondernemingen mogen zich niet beperken tot het rapporteren over de impact en prestaties van het voorgaande jaar. Ze zijn ook verplicht om hun transitieplannen en roadmaps openbaar te maken. Op die manier zal duidelijk worden welke bedrijven zich positioneren als probleemoplossers in de toekomstige klimaatneutrale economie.
 • Dubbele materialiteit: dit concept dwingt bedrijven om enerzijds hun impact op mens en planeet te beoordelen, inside-out-benadering, en anderzijds om te onderzoeken hoe externe trends zoals de klimaatverandering hun financiële waarde beïnvloeden, outside-in-benadering. Die combinatie van impact materialiteit en financiële materialiteit moet de basis vormen van de duurzame bedrijfsstrategie.
 • Upstream- en downstreamwaardeketen: de rapportering beperkt zich niet tot informatie over de eigen bedrijfsactiviteiten. Ook impacts doorheen de volledige waardeketen moeten in het duurzaamheidsrapport worden opgenomen.
 • Alle ESG-informatie moet een plaats krijgen in het jaarlijkse managementrapport van het bedrijf, zodat er één enkel, geïntegreerd verslag ontstaat met zowel de financiële als niet-financiële informatie.
 • Audit: duurzaamheidsverslagen moeten gecontroleerd worden door een onafhankelijke auditor. Dat gebeurt in twee stappen: eerst een beperkte audit en vervolgens een reasonable audit.
 • Digitaal rapport: de rapporten die in overeenstemming met de CSRD worden opgesteld, moeten digitaal en machinaal leesbaar zijn. Ze moeten worden opgeladen in een nog in te stellen centraal toegangspunt, overeenkomstig de Europese ESEF-verordening.

Hoe kan je je voorbereiden op de CSRD?

De eerste stap is via een materialiteitsanalyse te bepalen welke thema’s prioriteit zijn voor je onderneming. Vervolgens vergelijk je je huidige beheersmaatregelen en rapportage met de vereisten die gesteld zijn door de CSRD. Wat wordt er al gedaan en wat kan nog beter? Het antwoord op deze vragen vormt de basis voor een stappenplan dat de prioriteiten voor je bedrijf vastlegt. Per thema stel je SMART doelstellingen en KPI’s op. In de laatste stap volg je de KPI’s verder op om de verplichtingen van de CSRD om te zetten naar een meerwaarde voor het bedrijf.

Ontdek hoe Stairway jou verder kan helpen via deze link naar het contactformulier.

Meer blogs

UX

Verbeter de gebruikerservaring (UX) van je website: 8 tips voor meer succes

Wil je de gebruikerservaring van je website verbeteren? Een goede gebruikerservaring kan het verschil maken tussen een succesvolle website en een die wordt overtroffen door de concurrentie. In deze blogpost delen we 8 tips om de gebruikerservaring van je website te optimaliseren, van het gebruik van call-to-actions tot het optimaliseren voor mobiel gebruik.

Lees meer
Social search

Social Media als zoekmachine: zoek je het op Google of op TikTok?

Social Media: dé nieuwe zoekmachine? De opkomst van social search heeft de manier waarop social media gebruikt wordt totaal veranderd. Het is een populaire trend, vooral onder jongere generaties, om social media te gebruiken in plaats van Google voor al hun opzoekwerk. Zo gebruikt 74% van Gen Z TikTok Search en verkiest 51% dit platform boven Google! Lees hier hoe platforms zoals TikTok & Instagram, Google inhalen als vertrekpunt voor een online zoektocht.

Lees meer

Antwerpse Steenweg 144/0102
9080 Lochristi
+32.(0)9 328 10 07
up@stairway.be